Công Cụ Tính ABS

Công cụ tính ABS ( Average Basket Size) hoàn toàn miễn phí

ABS là gì?

Số lượng trung bình sản phẩm bán ra trên 1 đơn hàng được gọi là Average Basket Size (ABS). Để tính ABS, ta cần biết tổng số sản phẩm đã bán và tổng số đơn hàng.

Công thức

ABS = Tổng sản phẩm bán ra / Tổng đơn hàng
Ví dụ:
Bạn đã bán tổng cộng 500 sản phẩm và có tổng cộng 100 đơn hàng, công thức tính ABS sẽ là:

ABS = 500 / 100 = 5

Điều này có nghĩa là, trung bình, mỗi đơn hàng mua trung bình 5 sản phẩm.

Các công cụ liên quan

ABS

ABS là gì? Số lượng trung bình sản phẩm bán ra trên 1 đơn…

AOV

AOV là gì? AOV là viết tắt của “Average Order Value”, có nghĩa là…

CPC

CPC là gì? CPC là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu…